Drewno

Procedura recenzowania

Materiały naukowe (artykuły i doniesienia) przekazane do Komitetu Redakcyjnego czasopisma "Drewno" są recenzowane. Stosowany jest model double-blind review process (tzw. podwójnie ślepa recenzja zapewniająca anonimowość autora i recenzenta). Recenzent otrzymuje tekst do oceny po wstępnej kwalifikacji dokonanej przez redaktorów tematycznych oraz redaktora metodycznego i statystycznego, a następnie kolegialnie przez Redakcję. Redakcja zastrzega sobie prawo do odrzucenia tekstu naukowego ze względu na jego niedopasowanie tematyczne, słabą jakość lub nieprawidłowe przedstawienie wyników bez podania uzasadnienia. Recenzentami nie są członkowie Komitetu Redakcyjnego Czasopisma, członkowie Rady Naukowej, osoby z tej samej placówki, z której pochodzi autor, i/lub osoby pozostające z nim w konflikcie interesów. Autor otrzymuje recenzję w formie pisemnej (drogą elektroniczną). Uwagi recenzenta są wyjaśniane z autorem za pośrednictwem Komitetu Redakcyjnego. Po uwzględnieniu przez autora uwag z recenzji, tekst naukowy kierowany jest do ostatecznej akceptacji. Lista recenzentów jest publikowana w Czasopiśmie raz w roku.

W sprawach dotyczących etyki, Czasopismo kieruje się zasadami określonymi przez Committee on Publication Ethics (COPE) zawartymi w Kodeksie Postępowania COPE.