Drewno

Wskazówki dla Autorów

"Drewno" jest czasopismem ukazującym się dwa razy w roku. Teksty naukowe zaakceptowane do druku mogą ukazać się w formie elektronicznej z możliwością pobrania przed publikacją w formie papierowej.

Zakres tematyczny:
Zagadnienia technologiczne, techniczne, ekologiczne i ekonomiczne - istotne dla sektora drzewnego z naukowego i praktycznego punktu widzenia (anatomia, biologia, chemia, fizyka drewna; mechaniczna i chemiczna technologia drewna: m.in. tartacznictwo, tworzywa drzewne, budownictwo drewniane, meblarstwo, masy włókniste, papiernictwo, inżynieria materiałowa, ochrona środowiska, bezpieczeństwo procesów, produktów i miejsc pracy; biotechnologia; bioenergia; biopaliwa; leśnictwo; ekonomika drzewnictwa).

Teksty naukowe są publikowane w modelu Open Access na licencji Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

Creative Commons License

Redakcja nie pobiera od autorów opłat związanych z publikacją z wyjątkiem tekstów naukowych zawierających elementy w kolorze.

Teksty naukowe (w języku angielskim - British English) należy przygotować zgodnie ze wskazówkami (formatowania strony i edycji tekstu) i przesłać  za pomocą formularza dla autorów.

 • Artykuł - materiał prezentujący wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym, przedstawiający obecny stan wiedzy, metodykę badań, przebieg procesu badawczego, jego wyniki oraz wnioski, z przytoczeniem cytowanej literatury, a także teksty przeglądowe oraz polemiczne. Maksymalna objętość - 15 stron.
 • Doniesienie - krótki tekst prezentujący wyniki eksperymentów, fragmenty badań w toku, będący zapowiedzią ich kontynuacji. Zawiera metodykę badań, przebieg procesu badawczego, jego wyniki oraz wnioski, z przytoczeniem cytowanej literatury. Maksymalna objętość - 8 stron.

Przyjmowane są wyłącznie teksty naukowe wcześniej niepublikowane. Autorzy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za ich treść. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmian terminologicznych.

Redakcja zastrzega sobie prawo do odrzucenia tekstu naukowego ze względu na jego niedopasowanie tematyczne, słabą jakość lub nieprawidłowe przedstawienie wyników bez podania uzasadnienia.

Redakcja czyni starania, aby uniknąć przypadków ghostwriting i guest authorship, czyli nieetycznych zachowań autorów, świadczących o nierzetelności naukowej. W związku z powyższym Redakcja wymaga od autorów ujawnienia wkładu wszystkich osób w powstanie publikacji, łącznie z informacjami dotyczącymi ich afiliacji.

Ghostwriting występuje w przypadku, gdy któryś ze współautorów nie został wymieniony w żadnej części tekstu naukowego (ani jako autor, ani w podziękowaniach).

Guest authorship (honorary authorship) oznacza, że jako autor lub współautor jest wymieniona osoba, która nie uczestniczyła w powstaniu pracy lub jej udział był znikomy.

Główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający tekst naukowy.

Autorzy są zobowiązani do podania informacji o źródle finansowaniu badań, w szczególności z publicznych środków finansowych, lub o ich braku (financial disclosure).

Z chwilą przyjęcia materiałów do druku następuje przeniesienie majątkowych praw autorskich na wydawcę (oświadczenie autorskie).

Części graficzne powinny stanowić w zapisie elektronicznym odrębne pliki w formie pliku Excel. Miejsce umieszczenia odpowiedniego pliku należy zaznaczyć w tekście.

W sprawach dotyczących etyki, Czasopismo kieruje się zasadami określonymi przez Committee on Publication Ethics (COPE) zawartmi w Kodeksie Postępowania COPE.

SZCZEGÓŁOWE WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW (modelowy dokument)

Formatowanie

- marginesy - górny = 54 mm, dolny = 55 mm, lewy = 42 mm, prawy = 42 mm
- tekst - Times New Roman 11, wyjustowany, interlinia pojedyncza, pierwszy wiersz 6 mm (poza pierwszym akapitem w rozdziale i podrozdziale).

"Drewno" jest czasopismem zasadniczo czarno-białym. Materiał graficzny powinien być czytelny w odcieniach szarości. Druk kolorowy jest dostępny za opłatą.

Wymagane elementy tekstu

 1. Autorzy + w przypisie afiliacja wszystkich autorów (imię, nazwisko, e-mail, instytucja, miasto, kraj, ORCID)
 2. Tytuł
 3. Abstrakt (do 1200 znaków ze spacjami) + Słowa kluczowe (4-8) (informacja o celu, metodach, wynikach i wnioskach z badań)
 4. Wstęp (krótkie uzasadnienie rangi/wyboru problemu, cel pracy)
 5. Materiały i metody (w tekstach ekonomicznych: "Metodyka badań" zawierająca zwięzły opis przedmiotu badań/analizy i sposobu ich przeprowadzenia)
 6. Wyniki i dyskusja (w tekstach ekonomicznych: "Wyniki badań" według problemów; omówienie wyników badań i dyskusja, z przedstawieniem znaczenia wyników na tle najnowszego naukowego dorobku światowego)
 7. Wnioski (zwięzłe podsumowanie wyników badań, postulaty co do dalszych kierunków badań)
 8. Literatura
 9. Podziękowania (informacja o źródłach finansowania lub ich braku, podziękowania dla współpracowników itp.)

Cytowanie w tekście

Powołania na literaturę stosuje się w systemie [Autor rok]:

 • jeden autor - nazwisko i rok, bez przecinka [Kowalski 2000]
 • dwóch autorów - nazwisko i nazwisko oraz rok [Kowalski and Nowak 2000]
 • trzech autorów i więcej - nazwisko pierwszego autora et al. i rok [Kowalski et al. 2000]
 • więcej pozycji literatury - poszczególne odwołania rozdzielić średnikiem [Kowalski 2000; Nowak et al. 2005]
 • kilka publikacji jednego autora, opublikowanych w tym samym roku - po roku publikacji dodać (bez spacji) kolejne małe litery [Kowalski 2000a, 2001b, 2002c]; oznaczenia te powtórzyć w literaturze
 • cytowanie nazwiska autora w tekście - w nawiasie kwadratowym tylko data publikacji, "...według Kowalskiego [2000]"
 • cytowanie norm - w nawiasie kwadratowym nr normy i rok [PN-EN 300-1:2000]

Literatura

Zasady tworzenia spisu literatury:

 • wyłącznie pozycje cytowane w tekście
 • podanie wszystkich autorów cytowanych pozycji
 • układ alfabetyczny według nazwisk autorów
 • brak numeracji poszczególnych pozycji literatury
 • poszczególne pozycje literatury - od nazwiska autora i inicjału imienia (np. Kowalski J., Nowak A.)
 • prace zbiorowe - według redaktora oznaczonego jako redaktor (np. Kowalski J. (ed.))
 • pełne nazwy czasopism
 • numer woluminu/tomu i numer zeszytu w nawiasie kwadratowym (np. Drewno 57 [191])
 • tytuł książki, artykułu i pozostałych materiałów w języku innym niż angielski - w nawiasie w języku angielskim
 • w nawiasie kwadratowym na końcu pozycji - informacje o publikacji, np. materiały niepublikowane, maszynopisy, prace doktorskie itp.
 • źródło internetowe - data dostępu za tytułem w nawiasie kwadratowym, URL/DOI
 • autocytowania - nie mogą przekraczać 20% pozycji w spisie literatury
 • normy - osobno pod Literaturą, nazwa "Lista norm"

Literatura - przykłady

Wydawnictwa zwarte

Książka

Nowak J. [2000]: Przemysł drzewny (Wood industry). Wydawnictwo XX, Poznań

Monografia

Zabielska-Matejuk J. (ed.) [2012]: Ciecze jonowe w innowacyjnych technologiach związanych z przetwarzaniem surowców lignocelulozowych (Ionic liquids in innovative Technologies connected with processing of lignocellulosic raw materials). Wydawnictwo Instytutu Technologii Drewna, Poznań

Rozdział w książce

Zabielska-Matejuk J. [2012]: Ciecze jonowe - stan zagadnienia (Ionic liquids - state of issue). In: Zabielska-Matejuk J. (ed.), Ciecze jonowe w innowacyjnych technologiach związanych z przetwarzaniem surowców lignocelulozowych (Ionic liquids in innovative technologies connected with processing of lignocellulosic raw materials). Wydawnictwo Instytutu Technologii Drewna, Poznań

Wydawnictwa ciągłe

Artykuł w czasopiśmie

Zabielska-Matejuk J., Spychalski W., Stangierska A. [2013]: Oddziaływanie nowych preparatów do ochrony drewna na środowisko glebowe (Impact of the CCB and ACQ - type preservatieves on the soil environment). Drewno 56 [189]: 47-58

Park B.D., Kim Y.S., Riedl B. [2001]: Effect of wood-fiber characteristics on medium density fiberboard (MDF) performance. Journal Korean Wood Science and Technology 29 [3]: 27-35

Blair K., Hoy C. [2006]: Paying attention to adult learning online: The pedagogy and politics of community. Computers and Composition 23 [1]: 32-48. DOI:10.1016/j.compcom.2005.12.006

Źródła internetowe

Artykuł w Internecie

Athanassiadou E., Tsiantzi S., Panagiotis N. [2002]: Wood adhesives made with pyrolysis oils [accessed: 4.03.2013]. Available from: www.chimarhellas.com

PEFC: www.pefc.org [accessed: 4.03.2013]

Artykuł w czasopiśmie internetowym

Kowalczyk-Juśko A. [2014]: Wykorzystanie masy pofermentacyjnej - krok po kroku (The use of the digestate - step by step) [accessed: 10.03.2014]. Czysta Energia 151 [3]. Available from: http://e-czytelnia.abrys.pl/index.php?mod=tekst&id=17753

Inne

Materiały konferencyjne

Poznański R. [2011]: Wybór pożądanego kierunku rozwoju zasobów drzewnych (Selection of the desired direction of development of timber resources). Proceedings of: Strategia rozwoju lasów i leśnictwa w Polsce do roku 2030, 15-17 March 2011. Sękocin Stary: 167-183

Fanty M., Schmid P., and Cole. R. [1993]: City name recognition over the telephone. Proceedings of: International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, volume I, April 1993. Minneapolis: 549-552

Publikacje organizacji rządowych, firm, dokumenty prawne (brak autora i redaktora)

KE [2012]: Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów "Innowacje w służbie zrównoważonego wzrostu: biogospodarka dla Europy" (Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions "Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe") [COM(2012) 60 final] [accessed 22.05.2014]. Available from: http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/201202_innovating_sustainable_growth.pdf, Bruksela

EPA [2007]: Biomass Conversion: Emerging Technologies, Feedstocks, and Products, Sustainability Program, Office of Research and Development, EPA/600/R-07/144, U.S. Environmental Protection Agency, Washington, D.C. [accessed: 20.05.2014]. Available from: http://www.epa.gov/Sustainability/pdfs/Biomass%20Conversion.pdf

Department for Education [2011]: The Importance of Music: a National Plan for Music Education. Department for Education [accessed 22.12.2011]. Available from: https://www.education.gov.uk/publications/eOrderingDownload/DFE-00086-2011.pdf

GUS [2008]: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2004-2006 (Innovative activity of industrial enterprises in 2004-2006). Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Dz.U. 2002, Nr 122, poz. 1055 (Regulation of Minister of Environment)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Dz.U. 2001, Nr 62, poz. 628 ze zm. (Act of Law)

Materiały niepublikowane

Walichnowski A. [2012]: Analiza sposobów przecinania elementów składowych podłóg klejonych warstwowo (Analysis of ways to cut components of glued laminated flooring). Politechnika Gdańska, Gdańsk [unpublished]

Lista norm

PN-ISO 8756:2000 Jakość powietrza postępowanie z danymi dotyczącymi temperatury, ciśnienia i wilgotności (Air quality; handling of temperature, pressure and humidity data)

ISO 2758:2001 Paper - Determination of bursting strength

Grafika

Część graficzna (tabele i rysunki) powinna stanowić odrębne pliki w formie pliku Excel. Ponadto:

 • miejsce umieszczenia pliku - zaznaczyć w tekście
 • kolory - materiał graficzny powinien być czytelny w odcieniach szarości; dopuszczalne kolory za opłatą
 • rysunki (wykresy, fotografie, diagramy, mapy itp.) - podpisy na rysunkach i pod rysunkami czcionką Times New Roman, ponumerowane cyframi arabskimi (możliwie jak najkrótsze)
 • tabele - tytuły nad tabelą, ponumerowane cyframi arabskimi (możliwie jak najkrótsze), sformatowane według instrukcji w pliku Word
 • źródło umieścić pod materiałem graficznym
 • przytoczenie rysunku i tabeli w tekście - fig. 4, table 1
 • równania matematyczne - wyjustowanie centralnie, numeracja równań w nawiasie okrągłym, tj. (1), (2)... wyjustowane do prawej
 • jednostki miar - w układzie SI

PLIKI DO POBRANIA

Oświadczenie autorskie

Wzór edycji tekstu